INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

ENGLISH

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos:
 • Probas escritas de comprensión lectora (reading comprehension).
 • Probas de redacción (writing )
 • Probas escritas sobre estructuras gramaticais, vocabulario, funcións da lingua,mediación... que o alumno aprendeu e utilizou na clase.
 • Probas de escoita (listening comprehension)
 • Probas de producción oral (speaking): traballo por parellas, exposición dun tema, roleplays
 • Valoración do uso da lingua inglesa na aula: comunicación co profesor e cos
 • compañeiros, diálogos, debates, expresión de opinións...
 • Probas, orais ou escritas, sobre o libro de lectura obrigatorio (reader) para demostrar que a lectura foi feita con aproveitamento.
 • Traballos individuais: redaccións, presentacións, proxectos, reseñas sobre un reader...
 • Traballos feitos en grupo: proxectos, presentacións,
 • Valoración do caderno de clase: toma de apuntes, almacenamento de vocabulario...
 • Valoración do traballo na aula: participación, interese, comportamento...
 • Valoración do traballo feito na casa (homework)
 • Valoración do interese pola materia e a cultura anglófona
 • Valorarase tamén aquí o uso das novas tecnoloxías, o Traballo na aula, a participación, o interese pola materia, o comportamento, o respeto ás normas do centro e da clase...,a realización dos deberes, a presentación e organización do caderno....
FRANÇAIS:
 • Fichas de control, escalas de valoración, anecdotarios ou diarios de clase que permitan recoller información sobre a actividade cotiá.
 • Monografías, traballos de aplicación, síntese, cadernos de clase, resolución de exercicios, textos escritos...
 • Probas específicas poden ser tanto de forma oral como escrita ou práctica como por exemplo, un exame oral, un comentario de texto, ou a resolución dalgún exercicio respectivamente.